Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach poszukuje rodzin wspierających

RODZINY WSPIERAJĄCE


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach zaprasza do  współpracy rodziny chcące wesprzeć rodziny przeżywające trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.


Działania rodzin wspierających określa art. 29 - 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).


Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in.:

  • organizowania czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
  • wypracowania nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
  • pomocy dzieciom w nauce,
  • udzielania wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego,
  • udzielania rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.


Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia. Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.


Rodziny chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do zwrotu niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.


Więcej informacji można uzyskać pod numerem  telefonu: 512-909-092.