Konsultacje dot. Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowym na rok 2021

Wójt Gminy Pszczółki ogłasza konsultacje dotyczące „Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1057) działających na terenie Gminy Pszczółki na temat wskazanego powyżej projektu.

Wszelkie stanowiska, wnioski oraz spostrzeżenia w przedmiotowej sprawie można składać na formularzu konsultacji w  terminie od 14 września 2020 r. do 30 września 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@pszczolki.pl lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Pszczółkach ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki.


Program współpracy

Formularz konsultacyjny