Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pszczółki

OBWIESZCZENIE

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

PROJEKTU AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

I PALIWA GAZOWE GMINY PSZCZÓŁKI


                Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Pszczółki w dniach 26.06.2020 r. do 24.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pszczółki ul. Pomorska 18, w godzinach 9.00 do 14.00

                Zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pszczółki ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.07.2020 r.


Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pszczółki.


                                                                                            Wójt Gminy Pszczółki

                                                                                               /-/ Maciej Urbanek