Projekt "Cała naprzód II"


Obszar realizacji

Obszar realizacji projektu:  gminy miast: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Pruszcz Gdański, Tczew, a także gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie: Cedry Wielkie, Gniew, Kolbudy, Morzeszczyn, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Pelplin, Subkowy, Suchy Dąb, Tczew, Trąbki Wielkie.


Grupa docelowa

 1. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu mogą być osoby, które ukończyły 30 rok życia, mieszkańcy gmin wskazanych powyżej, należących do obszaru objętego realizacją mechanizmu ZIT.
 2. Grupę docelową projektu stanowić będzie 110 osób, należących do minimum jednej z niżej wymienionych grup:
 • osoby pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

                     - osoby w wieku 50 lat i więcej,
                     - kobiety, 
                     - osoby z niepełnosprawnościami, 
                     - osoby długotrwale bezrobotne, 
                     - osoby o niskich kwalifikacjach.

   Ta kategoria osób stanowić będzie co najmniej 60% ogółu grupy   docelowej objętej wsparciem w projekcie.

 • osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r.ż.) nienależące do żadnej z kategoriiwskazanych w punkcie powyżej (bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat).
  Udział tych osób nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych wspartych w projekcie.

 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu;
 • osoby ubogie pracujące;
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
 • reemigranci.


Strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Regulamin uczestnictwa
Opublikowane materiały zostały przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.