Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych

WÓJT GMINY PSZCZÓŁKI

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w miejscowościach Żelisławki, Różyny i Pszczółki

 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest sprzedaż nieruchomości zgodnie z poniższą tabelą:


Lp.

Położenie nieruchomości/ obręb geodezyjny

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow. w


[ha]/ udział w działce


Opis

nieruchomości


Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Termin zapłaty

Cena wywoławcza nieruchomości


netto/brutto


Wysokość wadium

1


Żelisławki, ul. Wspólna 6B/2, Rębielcz

GDG/00112250/8

dz. 230prawo użytkowania wieczystego gruntu o pow. 0,1302 w udziale wynoszącym 1000/10000 części

lokal mieszkalny o pow. 48,45 m² składający się z 2 pokoi, kuchni, korytarza, łazienki oraz piwnicy o pow. 7,32 m²

1. działka gruntowa: Br- R IIIb- tereny rolne zabudowane,

2. lokal mieszkalny: funkcja mieszkaniowa, 3. sposób zagospodarowania: zgodny z charakterem użytkowania

zapłata ceny nabycia nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego


69 445,00 zł+ 8%VAT=

75 000,00 zł


3 750,00 zł

2

Różyny

GD1G/00112608/3, dz. nr 102/5

0,0807

Niezabudowana nieruchomość gruntowa

W mpzp teren przeznaczony pod 10 MN,U tj. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług

zapłata ceny nabycia nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego

73 600,00 zł + VAT 23%=

90 528,00 zł

4 550,00 zł

3

Różyny

GD1G/00112608/3, dz. nr 102/6

0,0783

Niezabudowana nieruchomość gruntowa

W mpzp teren przeznaczony pod 10 MN,U tj. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług

zapłata ceny nabycia nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego

71 400,00 zł + VAT 23%=

87 822,00 zł

4 400,00 zł

4

Różyny

GD1G/00112608/3, dz. nr 105/8

0,0675

Niezabudowana nieruchomość gruntowa

W mpzp teren przeznaczony pod 10 MN,U tj. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług

zapłata ceny nabycia nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego

61 550,00 zł + VAT 23%=

75 706,50 zł

3 800,00 zł

5

Różyny

GD1G/00112608/3, dz. nr 105/9

0,0783

Niezabudowana nieruchomość gruntowa

W mpzp teren przeznaczony pod 10 MN,U tj. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług

zapłata ceny nabycia nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego

71 400,00 zł + VAT 23%=

87 822,00 zł

4 400,00 zł

6

Pszczółki

GD1G/00111103/6 dz. nr 416/10

0,0735

Niezabudowana nieruchomość gruntowa

W mpzp teren przeznaczony pod MN tj. teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

zapłata ceny nabycia nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego

72 000,00 zł + VAT 23%=

88 560,00 zł

4 500,00 zł

7

Pszczółki


GD1G/00111103/6, dz. nr 320/11

0,0900

Niezabudowana nieruchomość gruntowa

Brak mpzp, według ewidencji gruntów posiada użytek Br-RIVa tj. grunty rolne do zabudowy

zapłata ceny nabycia nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego

59 700,00 zł +

VAT 23% =

73 431,00 zł

3 700,00 zł


 1. Obciążenia nieruchomości – brak.

 2. Opłata roczna wynikająca z tytułu użytkowania wieczystego gruntu zostanie naliczona przez Starostę Gdańskiego po zawarciu aktu notarialnego.

 3. W przetargu mogą brać udział osoby mające zdolność do czynności prawnych lub ich pełnomocnicy.

 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości określonej w  powyższej tabeli. Wadium należy wnieść na konto Urzędu Gminy nr BS Pszczółki 50 8337 0001 0000 0286 2000 0019, w terminie do dnia 07.10.2020 r.

z dopiskiem: „Przetarg na sprzedaż…………………………..”

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Urzędu Gminy.

 1. W przypadku wygrania przetargu, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto.

 2. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży w ustalonym terminie przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg.

 3. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy przetargu.

 4. Przetarg odbędzie się dn. 13.10.2020 r. w budynku Kamienicy Kultury w Pszczółkach, ul. Pomorska 20. Początek przetargu - godzina 10.00.

 5. Osoba zamierzająca wziąć udział w postępowaniu przetargowym zobowiązana jest do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium oraz dowodu tożsamości.

 6. Wójt Gminy Pszczółki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 7. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycji Gminy Pszczółki (ul. Pomorska 18) w godzinach pracy urzędu, pok. nr 14, telefon: (58) 682 99 89.

 8. Ogłoszenie o przetargu umieszcza się w prasie, w siedzibie Urzędu Gminy Pszczółki, na gminnych tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu.

Wójt Gminy Pszczółki