Raport o stanie Gminy Pszczółki za 2019 r.

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt zobowiązany jest do opracowania raportu o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której głos mogą zabierać również mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głoś podczas debaty powinien złożyć do przewodniczącej rady, najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, podczas której przedstawiony będzie raport, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Będą oni dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszeń.

 

Raport o stanie Gminy Pszczółki za 2019 r.