Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania z zakresu pomocy społecznej.

Wójt Gminy Pszczółki informuje, iż w dniu 23 grudnia 2019 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych  z zaburzeniami psychicznymi”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Fundacji „Żyć Godnie”, z siedzibą w Kolniku, ul. Dębowa 4.

Oferent prowadzić będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolniku w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. dla 30 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na realizację powyższego zadania zostały przeznaczone środki w wysokości 675.068,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych 00/100)Wójt Gminy Pszczółki

/-/  Maciej Urbanek