Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

OGŁOSZENIEDotyczy: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.


Wójt Gminy Pszczółki informuje, iż w dniu 28 grudnia 2020 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych  z zaburzeniami psychicznymi”.


W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Fundacji „Żyć Godnie”, z siedzibą w Kolniku, ul. Dębowa 4.


Oferent prowadzić będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolniku w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.  dla 30 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi.


Na realizację powyższego zadania zostały przeznaczone w latach 2021-2022 środki w wysokości 1.323.890,00 zł (słownie jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).


                                                      Wójt Gminy Pszczółki

                                                       /-/  Maciej Urbanek