Ochrona środowiska

Aktualności OCHRONY ŚRODOWISKA

Czyste powietrze w Gminie Pszczółki

Niska emisja jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. Zanieczyszczenia te pochodzą głównie z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń.

 

Niska emisja jest jednym z największych problemów z jakimi borykają się mieszkańcy z Gminy Pszczółki. Systemy grzewcze opalane paliwem stałym na terenie Gminy stanowią głównie indywidualne kotły, piece domowe, często przestarzałe i nie w pełni sprawne, w których proces spalania odbywa się w sposób nieefektywny, z wykorzystaniem niskiej jakości paliwa. Często spotykane są również praktyki spalania odpadów. Opisane wyżej źródła stanowią główną przyczynę powstawania niskiej emisji.

 

Pył pochodzący ze spalania złej jakości węgla i śmieci może być bardziej toksyczny od tego z fabryki czy lokalnej ciepłowni. Dzieje się tak dlatego, że temperatura osiągana w domowych piecach jest za niska, aby wszystko dokładnie spalić.

Udowodniono, że długotrwała ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza może być bardzo szkodliwa dla zdrowia – u dzieci ma niekorzystny wpływ na układ oddechowy i immunologiczny, natomiast u dorosłych wiąże się z częstszym występowaniem chorób alergicznych i chorób układu oddechowego.


W 2018 r. w Gminie Pszczółki dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zrealizowano zadanie pn.: „Czyste powietrze w Gminie Pszczółki w budynkach wielorodzinnych”. Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚ i GW wyniosła 1.928,80 zł, co stanowi 20 % kosztów kwalifikowalnych (koszty kwalifikowalne wyniosły 9.644,01 zł). Zadanie polegało na likwidacji pieca węglowego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Kleszczewko i zastąpienie go piecem gazowym.

 

Dzięki likwidacji pieca zredukowano: pyły  ogólne o 0,080 Mg/rok, SO2 o 0,038 Mg/rok,  NOx o 0,002 Mg/rok, CO o 0,179 Mg/rok oraz CO2 o 4,148 Mg/rok.


Więcej informacji dotyczących wymiany pieców węglowych na przyjazne  środowisku znajdziecie na stronie https://wfos.gdansk.pl/

Efektywność energetyczna oznacza ilość zaoszczędzonej energii ustaloną w drodze pomiaru lub oszacowania zużycia przed wdrożeniem środka mającego na celu poprawę efektywności energetycznej i po jego wdrożeniu, z jednoczesnym zapewnieniem normalizacji warunków zewnętrznych wpływających na zużycie energii (na podstawie Rozp. Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.)

 

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831) - jednostka sektora publicznego informuje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 

Spełniając ustawowy wymóg poniżej przedstawiamy zestawienie działań podjętych przez Gminę Pszczółki:

 

  1. 1. Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Urzędu Gminy w Pszczółkach i budynku GOPS w Pszczółkach – 2015 r.
  2. 2. Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach – 2016 r.
  3. 3. Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach stanowiących własność gminy Pszczółki – 2016 r.
  4. 4. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pszczółki – 2016 r.
  5. 5. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Pszczółki – budynki Urzędu Gminy w Pszczółkach przy ul. Pomorskiej 18 i 20 (Kamienica Kultury) oraz budynek GOPS w Pszczółkach – 2017 r.
  6. 6. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Pszczółki – budynek Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach – 2018 r.