Dodatek osłonowy

DODATEK OSŁONOWY


Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody (dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) nie przekraczają:

  • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
  • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte:

- w 2020r. - w przypadku wniosku złożonego do dnia 31 lipca 2022r.,

- w 2021r. - w przypadku wniosku złożonego od dnia 1 sierpnia 2022r. do 31 października 2022r.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Kwota dodatku osłonowego

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 400 zł / 500 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600 zł / 750 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850 zł / 1.062,50 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150 zł / 1.437,50 zł*

*Wyższa kwota dodatku dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego mogą być składane do 31 października 2022r. Wnioski można składać osobiście w siedzibie GOPS w Pszczółkach, natomiast osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez internet za pomocą platformy ePUAP.

W przypadku złożenia wniosku do 31 stycznia 2022r. - dodatek osłonowy wypłacony zostanie  w 2 równych ratach, tj. do 31 marca 2022r. i do 2 grudnia 2022r. W przypadku wniosków złożonych od dnia 01 lutego 2022r. do dnia 31 października 2022r. wyplata dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku, najpóźniej do dnia 02 grudnia 2022r.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Wnioskodawcy zostanie przesłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.   

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1).


Wzory formularzy

GRAFIKA