Informacja o wynikach konsultacji - organizacje pozarządowe

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)  na rok 2023.


Konsultacje zostały przeprowadzone w okresie 19.09.2022 r.- 04.10.2022 r. na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Pszczółki nr 66/22 z dnia 12 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).


Projekt „Programu” został umieszczony na stronie internetowej Gminy Pszczółki, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Uwagi i opinie można było składać w formie pisemnej
na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

W wyżej wymienionym okresie nie wniesiono uwag.


   Wójt Gminy Pszczółki

     /-/ Maciej Urbanek