Informacja o wynikach konsultacji z mieszkańcami projektów statutów sołectw

Informacja o wynikach konsultacji z mieszkańcami

projektów statutów sołectw


                Zgodnie z zarządzeniem nr 47/22 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 6 lipca 2022 r., w dniach od 18 lipca do 30 września 2022 r. przeprowadzone zostały konsultacje z mieszkańcami projektów statutów sołectw.

                Zawiadomienie o konsultacjach zostało zamieszczone na gminnej stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach, a także przekazane sołtysom w celu przekazania informacji podczas zebrań sołeckich.
              W związku z rezygnacją z funkcji Sołtysa Sołectwa Kleszczewko i Sołtysa Sołectwa Ostrowite o prowadzeniu konsultacji mieszkańcy zostali poinformowani przez Sekretarz Gminy podczas wyborczych zebrań sołeckich.

                Konsultacje miały formę wyrażania opinii lub złożenia uwag.

                W okresie prowadzenia konsultacji nie została złożona żadna opinia ani uwaga do poszczególnych statutów.


                                                                                                           Wójt Gminy Pszczółki

                                                                                                                 /-/ Maciej Urbanek