Komunikat GOPS w Pszczółkach, dotyczący składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022

Komunikat GOPS w Pszczółkach,
dotyczący składania wniosków
o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego 500+
na okres zasiłkowy 2021/2022


Mając na uwadze nasilającą się sytuację epidemiczną w kraju, zwracamy się do Państwa z prośbą o składanie w dalszym ciągu wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) za pomocą:      


Od 1 kwietnia 2021 r. możliwe jednak będzie składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 drogą tradycyjną (na papierowych formularzach), tj. za pośrednictwem poczty lub w siedzibie GOPS w Pszczółkach.


Formularz wniosku o ustalenie prawa do świadczenia  wychowawczego (500+) oraz formularz na potrzeby koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (wypełniają osoby, których członek rodziny przebywa poza granicami kraju)  można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pszczółkach w zakładce: Wzory formularzy/ Świadczenia rodzinne lub pobrać osobiście w siedzibie GOPS w Pszczółkach

           
POBIERZ FORMULARZ


Wypełnione formularze można będzie złożyć w skrzynce podawczej Ośrodka, umiejscowionej przy wejściu do budynku GOPS.

Prosimy o pozostawianie korespondencji:

 • od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 – 15:00
 • w piątek w godz. 8:00 – 14:00


Za pisma pozostawione w innych godzinach lub dniach GOPS w Pszczółkach nie ponosi odpowiedzialności.


W uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu wszelkich zasad reżimu sanitarnego: tj. maseczka ochronna, zachowanie odległości oraz dezynfekcja rąk, pracownik GOPS w Pszczółkach przyjmie wniosek osobiście (nie ma potrzeby umawiania wizyty telefonicznie).


Przy usprawnieniu procedury przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) prosimy o zwracanie uwagi na prawidłowe wypełnianie wniosku tj.:

 • podanie danych wnioskodawcy wraz z nr tel. i adresem e-mail ( nr tel. w celu skontaktowania się w przypadku nieprawidłowo złożonego wniosku oraz adres e-mail w celu przekazania Informacji przyznającej świadczenie wychowawcze),
 • podanie danych dzieci (jeden wniosek składamy na wszystkie dzieci),
 • zaznaczenie odpowiedniej rubryki w przypadku przebywania/ nie przebywania członka rodziny poza granicami kraju (nie można zostawić rubryk pustych),
 • podanie nr konta lub zaznaczenie odbioru świadczenia gotówką,
 • złożenie podpisu wnioskodawcy w dwóch miejscach wniosku (na ostatniej stronie).


W przypadku pytań pracownicy świadczeń rodzinnych i świadczenia 500+ są dostępni pod nr tel. 512-909-088 lub 512-909-091 w godzinach pracy GOPS w Pszczółkach.


Ważne!

W okresie od 1 lutego 2021 do 31 maja 2021 r. są równolegle przyjmowane i rozpatrywane wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy trwający do 31 maja 2021 r. Składając wniosek na nowy okres świadczeniowy należy upewnić się, że formularz dotyczy okresu świadczeniowego 2021/2022.


Osoby składające wnioski o świadczenie wychowawcze po raz pierwszy (nie mające ustalonego prawa do świadczenia) powinny pamiętać o konieczności złożenia dwóch wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

 • na okres świadczeniowy 2019/2021 – który upływa z dniem 31 maja 2021 r. oraz
 • na okres świadczeniowy 2021/2022 – rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r.


Terminy składania wniosków:

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec 2021 r. nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. - co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.    


W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec  i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.


Złożenie wniosku w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.), wiązać się będzie z ustaleniem prawa do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku. W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.


W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm:

 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2021 r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od lipca, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do 31 października 2021r.,
 • w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Co z innymi świadczeniami?

W przypadku posiadania ustalonego prawa do innych świadczeń realizowanych przez tut. Ośrodek (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w okresie zasiłkowym 2020/2021, nie należy obecnie składać wniosków na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022.


Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/22 będzie można składać dopiero od 1 sierpnia 2021r., a drogą elektroniczną - od 1 lipca 2021 r.


Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach

/-/ Beata Nowakowska