Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.

Wójt Gminy Pszczółki Maciej Urbanek
ogłasza konsultacje dotyczące

„Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
Celem konsultacji jest uzyskanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz.1327 ze zm.) działających na terenie Gminy Pszczółki na temat wskazanego powyżej projektu.
Wszelkie stanowiska, wnioski oraz spostrzeżenia w przedmiotowej sprawie można składać na formularzu konsultacji w  terminie

od 19 września 2022 r. do 4 października 2022 r.

w biurze podawczym Urzędu Gminy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@pszczolki.pl lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Pszczółkach ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki.


Program współpracy

Formularz zgłaszania uwag i opinii