Laptopy dla dzieci dawnych pracowników PGR

Szanowni Państwo!

Gmina Pszczółki planuje ubiegać się o środki finansowe na wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR.

Dofinansowanie będzie można pozyskać m.in. na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla uczniów, którzy:


- zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (kryterium to spełniają mieszkańcy Gminy Pszczółki),


- są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR,


- nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.


Osoby lub opiekunów prawnych osób spełniających powyższe kryteria zachęcamy do zgłoszenia chęci udziału w projekcie i złożenia odpowiedniego oświadczenia (link poniżej) w terminie do dnia 25 października 2021 roku.


UWAGA !!!

Złożenie oświadczenia NIE JEST równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.


Oświadczenie - osoby pełnoletnie

Oświadczenie - opiekunowie prawni osób niepełnoletnich


W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Bartoszem Durajem, tel. 504-475-373 (w godzinach pracy Urzędu).


Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr