Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie wykonania zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) oraz art. 13 ustawy o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)
Wójt Gminy Pszczółki ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej finansowanego ze środków rządowych, realizowanego przez Gminę Pszczółki.


Oferty należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2022 r.

do godz. 9.00, w zamkniętych kopertach z napisem: ”Konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej”.

Decyduje data doręczenia, a nie data nadania przesyłki w placówce pocztowej.


Szczegóły oraz pełna treść ogłoszenia o konkursie dostępna TUTAJ.