Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

                                                                  OGŁOSZENIE

Dotyczy: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej.

Wójt Gminy Pszczółki informuje, iż w dniu 20 grudnia 2022 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych  z zaburzeniami psychicznymi”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Fundacji „Żyć Godnie”, z siedzibą w Kolniku, ul. Dębowa 4.
Oferent prowadzić będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolniku

w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. dla 30 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi.
Na realizację powyższego zadania zostały przeznaczone w latach 2023 – 2024 środki w wysokości 1.424.736,00 zł (słownie jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych 00/100).


                                                                                               Wójt Gminy Pszczółki
                                                                                                 /-/  Maciej Urbanek