Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PSZCZÓŁKI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCIACH PSZCZÓŁKI I RÓŻYNY PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY


Lp.

Położenie nieruchomości / obręb

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów

Powierzchnia działki

[ha]/ udział w działce

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza nieruchomości


Termin wnoszenia opłąt

Forma zbycia

1

Pszczółki

GD1G/00111103/6

dz. nr 320/11

0,0900


Niezabudowana nieruchomość gruntowa

Br-RIVa- grunty rolne zabudowane

59 700,00 zł netto + VAT 23% tj. 73 431,00 zł brutto

Zapłata ceny nabycia nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego

Przetarg ustny nieograniczony

2

Różyny

GD1G/00115012/9

dz. nr 111/6

0,0800

Niezabudowana nieruchomość gruntowa

RIVa- grunty rolne, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego funkcja 3.MN,U- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

72 900,00 zł

netto + VAT 23% tj. 89 667,00 zł brutto

Zapłata ceny nabycia nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego

Przetarg ustny nieograniczony

3

Pszczółki

GD1G/00111103/6

cz. dz. nr 444/11

0,0291

Zabudowana nieruchomość gruntowa

W-PsIV,- grunty pod rowami,

Br-RIVa- grunty rolne zabudowane

240,00 zł netto + VAT 23% tj. 295,20 zł brutto

Do 15 dnia każdego miesiąca

DzierżawaNiniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu na okres 21 dni tj. od dnia 24.01.2020 r. do dnia 14.02.2020 r. a także poprzez zamieszczenie na stronie bip. pszczółki.pl w zakładce " ogłoszenia ".

Informację o zamieszczeniu wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.) nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 06.03.2020 r.