XXXVII SESJA RADY GMINY

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY PSZCZÓŁKI informuje, 
że w dniu  17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 8:30 w Kamienicy Kultury w Pszczółkach rozpocznie się XXXVII  SESJA RADY GMINY.


1. Sprawy regulaminowe
    1) otwarcie sesji;
    2) stwierdzenie kworum;
    3) przedstawienie porządku obrad;
    4) przyjęcie protokołów XXXIV, XXXV i XXXVI sesji.

2. Przedstawienie RAPORTU o stanie gminy – Wójt Gminy M. Urbanek
3. Debata nad RAPORTEM
4. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania i podjęcie uchwały w tej sprawie
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2020 rok, ocena jego realizacji i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu – przedstawia p. J. Chyliński
6. Sprawozdanie finansowe Gminy Pszczółki za 2020 r. – przedstawia p. J. Chyliński
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Pszczółki za 2020 r. – przedstawia p. A. Staniewicz
8. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pszczółki na dzień 31.12.2020 r. – przedstawia p. A.Gołkowska
9. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki – przedstawia p.W.Walejko
10. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki – przedstawia p.W.Walejko
11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki – przedstawia p.A.Staniewicz    
12. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
    1)    w sprawie udzielenia Powiatowi Gdańskiemu dotacji – referuje A. Gołkowska
    2)    w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka nr 218/1) – referuje p. A. Szymecka-Jocz)
    3)    w sprawie komunalizacji działek nr 37/3, 162/2 i 162/3 położonych w Rębielczu – referuje p.A. Szymecka-Jocz
    4)    zmieniająca uchwałę nr XIII/150/2001 Rady Gminy Pszczółki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr: 222, część działki 223/4, działek: 140, 141, 111/2, 237/5, 220/5, 220/31, 200, 220/19, część działek: 43/1, 43/2 i 158/8, działek: 203, 95/27,220/33, 220/32 na terenie wsi Różyny, gmina Pszczółki (zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki) – referuje p. A. Rogińska
    5)    w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego – referuje p. B. Nowakowska
    6)    w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączenie, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - referuje p. B. Nowakowska
    7)    w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Pszczółki na rok 2022 – referuje p. B. Duraj
    8)    w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – referuje Przewodnicząca Rady Gminy P. A. Staniewicz
13. PRZERWA
14. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
    1)    w sprawie skargi na działalność Wójta – referuje Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji p. P. Jaskólski
    2)    w sprawie pozytywnego zaopiniowania zamiaru wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Eco Probe Sp. z o.o. – referuje adwokat p. J. Czapski
    3)    w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok – referuje p. J. Chyliński 
15. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami, w tym złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach. 

16. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami

17. Wolne wnioski i informacje

18. Zamknięcie obrad sesji


                                                                                 Przewodnicząca Rady Gminy 
                                                                                          /-/ Anna StaniewiczINFORMACJA  dotycząca debaty nad raportem o stanie gminy Pszczółki za 2020 rok.


    Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), Wójt zobowiązany jest do opracowania raportu o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy zostanie przeprowadzona debata, w której  głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. 
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos podczas debaty powinien złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy, najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób. Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania zgłoszeń.


Raport o stanie gminy za 2020 r. – link: https://bip.pszczolki.pl/809.html