Dofinansowanie z WFOŚiGW na działania prośrodowiskowe