Przebudowa drogi gminnej ul. Kamiennej w Rębielczu


Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Funduszu Dróg Samorządowych.


Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Kamiennej w Rębielczu


Kwota dofinansowania:                432 012,00 zł

Całkowita wartość zadania:         864 025,70 zł


Celem zadania jest podniesienie warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi, ul. Kamiennej w Rębielczy poprzez zapewnienie oświetlonego pasa pieszo-jezdnego o stałej szerokości 6 m i budowie utwardzonych poboczy.


Efektem przedsięwzięcia jest przebudowa nawierzchni, budowa odwodnienia deszczowego oraz obustronne utwardzenie poboczy na odcinku 641 m oraz budowa oświetlenia drogi.


Dla zapewnienia bezpieczeństwa zaprojektowano elementy uspokojenia ruchu w postaci wyniesionego skrzyżowania ul. Kamiennej z ul. Promienną i wprowadzono ograniczenie prędkości do 20 km/h.


Termin zakończenia zadania: lipiec 2021 roku.