bannertest

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników sądów powszechnych, na kadencję 2020-2023

        Informuję, że zgodnie z art.160-162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. z 2019 r. poz.52 z późn. zm.) przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników, na kadencję 2020-2023:

  • do Sądu Okręgowego w Gdańsku - 1 osoba,
  • do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku - 2 osoby, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 2 osoby.

 

        Ławników wybiera Rada Gminy w tajnym głosowaniu. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Pszczółki, w terminie do 30 czerwca 2019 r.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych oraz obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służy Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt.1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i wydanie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez:

- stowarzyszenie, inną organizację społeczną i zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa - dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

- obywateli - dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w kancelarii Rady Gminy (pokój nr 6) w Urzędzie Gminy w Pszczółkach przy ul. Pomorskiej 18, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 30 czerwca 2019 r.

 

Karty zgłoszeń oraz niezbędne formularze można pobrać w kancelarii Rady Gminy lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

 

Wójt Gminy Pszczółki

/-/ Maciej URBANEK

Kalendarz wydarzeń

August 2019
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Witamy na stronie

Dziś jest

Kontakt

Adres:

ul. Pomorska 18,

83-032 Pszczółki

telefon: 58 683 91 28

fax: 58 682 91 95

E-mail: urzad@pszczolki.pl

 

 

 

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek 7.30 - 16.30

Wtorek - Praca wewnętrzna

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 15.30

Piątek 7.30 - 14.30

 

Godziny pracy kasy

Poniedziałek 11.00 - 15.00

Wtorek - Praca wewnętrzna

Środa 08.00 - 14.00

Czwartek 11.00 - 14.00

Piątek 11.00 - 13.00

Opłata skarbowa jest przyjmowana w godzinach pracy urzędu.

 

Więcej

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz sie wiecej o plikach cookie na stronie polityki prywatnosci.

  Akceptuję pliki cookies na stronie