bannertest

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 25 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) oraz  art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  z dnia  z dnia 24 kwietnia  2003 r. (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 239  z późn. zm.)

Wójt Gminy Pszczółki

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania w 2017 r. zadania z zakresu pomocy społecznej finansowanego ze środków rządowych, realizowanego przez Gminę Pszczółki .

 1. Rodzaj zadania:
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:
 3. Na realizację zadania wymienionego w pkt. I przeznacza się środki w wysokości 380.400,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100). Powyższa kwota wynika z ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego wysokości dotacji przekazywanej na jednego uczestnika ŚDS.

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi (z zastrzeżeniem § 7 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 z póź. zm.)) w okresie  od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia  2017 r. w obiekcie należącym do Gminy Pszczółki, a będącym w użytkowaniu Fundacji „Żyć Godnie”, mieszczącym się w Kolniku, przy ul. Dębowej 4.

Zadanie polega na udzielaniu specjalistycznych usług opiekuńczych w środowiskowym domu samopomocy  w celu podtrzymywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Adresatem usług będą osoby przewlekle psychicznie chore, osoby upośledzone umysłowo oraz osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, skierowane do uczestnictwa w ośrodku wsparcia decyzją administracyjną wydaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach.

 1. Kwota przeznaczona na realizację zadania może ulec zmianie i uzależniona będzie od wysokości środków przekazanych na ten cel przez Wojewodę Pomorskiego.
 1. W/w kwota będzie przekazywana w następujących transzach:
  1. I transza w wysokości 96.120,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt  sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100) zostanie przekazana  w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
  2. II transza w wysokości 96.120,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt  sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100) zostanie przekazana do dnia 24 kwietnia 2017 r.
 1. III transza w wysokości 96.120,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt  sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100) zostanie przekazana do dnia  24 lipca 2017 r.
 1. IV transza w wysokości 92.040,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści złotych 00/100) zostanie przekazana do dnia 23 października 2017 r.
 1. Zmniejszenie liczby uczestników spowoduje proporcjonalne zmniejszenie wysokości udzielonej dotacji na dany miesiąc.
 2. Przekazanie każdej kolejnejtranszynastąpipozaakceptowaniu sprawozdaniaczęściowego zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300) z realizacji części zadania objętego wcześniejszą transzą.
 1. Zasady przyznawania dotacji:
 2.   W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustawy (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 239  z późn. zm.),  oraz podmioty,  o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną przez  Wójta Gminy Pszczółki.
 1. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, Wójt Gminy Pszczółki kierować się będzie zapisem art. 15 ust. 1 i 2 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Konkurs może wygrać tylko jeden oferent.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków przeznaczonych na dotację zadania.
 2. Termin i warunki realizacji zadania
 3. Termin realizacji zadania od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 1. Warunki realizacji zadania:
  1. W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 239  z późn. zm.) oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy prowadzące działalność   w zakresie pomocy społecznej.
  2. Zakres przedmiotowy zadania polega na świadczeniu usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności           w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Środowiskowy dom ma działać co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie,       w tym co najmniej 6 godzin z uczestnikami,
  3. Podmiot prowadzący ośrodek wsparcia ma ponadto obowiązek świadczyć usługi, o których mowa w § 14 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 z póź. zm.),
  4. Zadanie powinno być realizowane dla 30 osób (z zastrzeżeniem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 z póź. zm.)).
  5. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi w tym zakresie standardami i przepisami,
  6. Kierownik oraz osoby zatrudnione w środowiskowym domu samopomocy powinny spełniać wymagania o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.).
 1. Termin składania ofert
 1.   Oferty należy składać  w sekretariacie Urzędu Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  21 grudnia 2016 r. do godz. 9.00, w zamkniętych  kopertach z napisem: ”Konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej”.

2.  Oferty złożone  po  terminie  nie będą rozpatrywane.

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
 1. Otwarcie ofert, z możliwością udziału oferentów, odbędzie się w dniu  21 grudnia 2016 r. o godz. 10.30, w siedzibie Zamawiającego. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. Komisja Konkursowa może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia, w określonym przez siebie terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów dostępnych podmiotowi.

2.Oceniając oferty Komisja Konkursowa  bierze pod uwagę  w szczególności:

a)    możliwość realizacji zadania publicznego przez oferentów;

 1. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 2. zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale  których podmiot  uprawniony będzie realizować zadanie;
 3. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 4. analizę i ocenę realizacji zadań publicznych zleconych podmiotowi uprawnionemu w latach poprzednich, biorąc  pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
 1. Kryterium wyboru oferty stanowi:
 • pozytywna ocena Komisji Konkursowej;
 1.   Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Pszczółki po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
 2. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Pszczółki zadaniach z zakresu  pomocy społecznej, które dotowane były w roku 2015 oraz w roku 2016.

Na realizację zadania wymienionego w pkt. I przeznaczono w roku 2015 środki w wysokości 367.560,00 zł, natomiast w roku 2016 kwotę 456.480,00 zł. Wyżej wskazane środki zostały przekazane w całości w formie dotacji.

 

SZCZEGÓŁY

Kalendarz wydarzeń

May 2019
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Witamy na stronie

Dziś jest

Kontakt

Adres:

ul. Pomorska 18,

83-032 Pszczółki

telefon: 58 683 91 28

fax: 58 682 91 95

E-mail: urzad@pszczolki.pl

 

 

 

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek 7.30 - 16.30

Wtorek - Praca wewnętrzna

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 15.30

Piątek 7.30 - 14.30

 

Godziny pracy kasy

Poniedziałek 11.00 - 15.00

Wtorek - Praca wewnętrzna

Środa 08.00 - 14.00

Czwartek 11.00 - 14.00

Piątek 11.00 - 13.00

Opłata skarbowa jest przyjmowana w godzinach pracy urzędu.

 

Więcej

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz sie wiecej o plikach cookie na stronie polityki prywatnosci.

  Akceptuję pliki cookies na stronie