Zielone płuca dla pszczół i Pszczółek

Celami projektu były:

  1. podniesienie poziomu wiedzy o przebiegających zmianach klimatu oraz wpływie tych zmian na naszą codzienność;
  2. podniesienie poziomu wiedzy na temat małej retencji, sposobach zakładania i dbania o istniejącą zieloną i błękitną infrastrukturę;
  3.  podniesienie poziomu wiedzy o wpływie drzew na przebiegające zmiany klimatu;
  4. zwiększenie bioróżnorodności terenu.

Cele zostały osiągnięte poprzez:

  • nagranie dwóch filmów – edukacyjnego dedykowanego uczniom klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz szkoleniowego kierowanego do zarządców dróg i osób zawodowo zajmujących się drzewami. Tematyka filmu edukacyjnego obejmuje znaczenie drzew w przyrodzie, skutki zmian klimatycznych oraz to w jaki sposób możemy im zapobiegać, natomiast film szkoleniowy poza informacjami na temat znaczenia drzew pokazuje w jaki sposób prawidłowo wykonywać cięcia i zabiegi pielęgnacyjne. Film edukacyjny został wysłany do szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego, natomiast film szkoleniowy został wysłany do takich instytucji jak: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Starostwa Powiatowe, Zarządy Dróg, Urzędy Gmin oraz do firm i osób fizycznych zawodowo zajmujących się drzewami.
  • dzięki ogrodom deszczowym zwiększyła się lokalnie bioróżnorodność terenu, rośliny zostały dobrane tak, aby stanowiły pożytek dla owadów zapylających.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt kwalifikowany projektu wyniósł 20 861,22 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku – 13 551,22 zł.

Program współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl