Logo Gminy Pszczółki
Powróć do: Gospodarka odpadami

Gdzie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny?

Możemy przekazać nieodpłatnie:
- podczas zbiórek okresowych organizowanych przez gminę, które odbywają się wiosną
każdego roku
- do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tczewie, ul. Rokicka 5A
- w sklepie, gdy kupując nowy sprzęt, chcemy tego samego rodzaju niepotrzebny sprzęt
zostawić u sprzedawcy (pamiętaj, że sprzedawca nie ma obowiązku zapewnienia transportu
oddawanego sprzętu z mieszkania użytkownika do sklepu)
- do niektórych dużych sklepów posiadających pojemniki do zbiórki drobnych
elektroodpadów
- w punkcie serwisowym w przypadku, gdy jego naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna
(sprzedawca może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on
zagrożenie dla jego zdrowia lub życia).


Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622) zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tczewie, ul. Rokicka 5A.