Logo Gminy Pszczółki
Powróć do: Gospodarka odpadami

Miejsca zagospodarowania odpadów

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania odbierane od
właścicieli nieruchomości z terenu gminy przez podmioty odbierające odpady komunalne są
zagospodarowywana w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. ul. Rokicka 5A, 83-110
Tczew.