Logo Gminy Pszczółki

Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Pszczółki

Efektywność energetyczna oznacza ilość zaoszczędzonej energii ustaloną w drodze pomiaru lub oszacowania zużycia przed wdrożeniem środka mającego na celu poprawę efektywności energetycznej i po jego wdrożeniu, z jednoczesnym zapewnieniem normalizacji warunków zewnętrznych wpływających na zużycie energii (na podstawie Rozp. Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.)

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831) - jednostka sektora publicznego informuje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Spełniając ustawowy wymóg poniżej przedstawiamy zestawienie działań podjętych przez Gminę Pszczółki:

 1. Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Urzędu Gminy w Pszczółkach i budynku GOPS w Pszczółkach – 2015 r.

 2. Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach – 2016 r.

 3. Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach stanowiących własność gminy Pszczółki – 2016 r.

 4. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pszczółki – 2016 r.

 5. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Pszczółki – budynki Urzędu Gminy w Pszczółkach przy ul. Pomorskiej 18 i 20 (Kamienica Kultury) oraz budynek GOPS w Pszczółkach – 2017 r.
 6. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Pszczółki – budynek Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach – 2018 r.

 7. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej: Urząd Gminy – 2022 r. – instalacja o mocy 15 kW

 8. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej: Hydrofornia w Pszczółkach – 2022 r. – instalacja o mocy 33 kW

 9. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej: Oczyszczalnia ścieków w Pszczółkach –2022 r. - instalacja o mocy 50 kW

 10. Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy: wymiana oświetlenia ze świetlówek liniowych na świetlówki LED – 2022 r.
 11.  Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Pszczółkach – 2023 r.

 12.  Zmiana systemu grzewczego w Przedszkolu Gminnym: instalacja gruntowej pompy ciepła, modernizacja instalacji CWU – 2023 r.

 13.  Budowa instalacji fotowoltaicznej: Przedszkole Gminne w Pszczółkach – 2023 r. – instalacja o mocy 24 kW

 14. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Pszczółkach (ul. Szkolna 4): likwidacja kotłowni węglowej, budowa kotłowni gazowej (kaskada 4 kotłów) i montaż powietrznych pomp ciepła (kaskada 3 pomp) – 2023 r.