Logo Gminy Pszczółki

Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Pszczółki

Efektywność energetyczna oznacza ilość zaoszczędzonej energii ustaloną w drodze pomiaru lub oszacowania zużycia przed wdrożeniem środka mającego na celu poprawę efektywności energetycznej i po jego wdrożeniu, z jednoczesnym zapewnieniem normalizacji warunków zewnętrznych wpływających na zużycie energii (na podstawie Rozp. Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.)

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831) - jednostka sektora publicznego informuje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Spełniając ustawowy wymóg poniżej przedstawiamy zestawienie działań podjętych przez Gminę Pszczółki:

  1. Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Urzędu Gminy w Pszczółkach i budynku GOPS w Pszczółkach – 2015 r.

  2. Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach – 2016 r.

  3. Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach stanowiących własność gminy Pszczółki – 2016 r.

  4. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pszczółki – 2016 r.

  5. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Pszczółki – budynki Urzędu Gminy w Pszczółkach przy ul. Pomorskiej 18 i 20 (Kamienica Kultury) oraz budynek GOPS w Pszczółkach – 2017 r.
  6. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Pszczółki – budynek Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach – 2018 r.

  7. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej: Urząd Gminy – 2022 r. – instalacja o mocy 15 kW

  8. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej: Hydrofornia w Pszczółkach – 2022 r. – instalacja o mocy 33 kW

  9. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej: Oczyszczalnia ścieków w Pszczółkach – 50 kW